www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9:00-17:00 Streda, Piatok 10:00-18:00

Plán podujatí:

Prázdninové štvrtky-august 2020

prázdniny v Bojniciach v knižnici

Čítanie je skvelá vec, ešte že to nie je kec! Prídi dnes a zajtra zas, čítať s nami budeš rád. V knižnici sa stretneme, cez prázdniny čítať budeme. Veršami ôsmačiek Ley, Karin a Noemi zo ZŠsMŠ Bojnice, ktoré vytvorili v knižnici na podujatí O tvorivosti pred dvomi rokmi, vás pozývame na Prázdninové štvrtky. Začíname 6.8. o 14.00 h. zážitkovým čítaním Bublinkových rozprávok Marty Hlušíkovej. Podujatia, spojené s tvorivými dielňami budú každý augustový štvrtok od 14. hodiny na nádvorí knižnice. Tešíme sa na Vás!


Noc v knižnici sa presúva na 9. október 2020

Noc v knižnici 2017- otvorí sa v novom okne

Knižnica pripravuje už 12. ročník podujatia Noc v knižnici. Z dôvodu preventivnych opatreni pred šírenim koronavirusu sa Noc s Andersenom nebude realizovať dňa 27. 3. 2020, ale 9. októbra 2020. Tento rok knižnica pozýva Na Noc v knižnici s Andersenom prednostne deti, ktoré sú jej aktívnymi čitateľmi a čítajú počas celého roka. Knižnica má písomné prihlášky od účastníkov, ktoré bude treba s termínom 9.10. opätovne potvrdiť. Tešíme sa.





Z dôvodu preventivnych opatreni pred šírenim koronavirusu sa nekonali všetky plánované podujatia mestskej knižnice od 10.3. 2020 do 25.6. 2020 .

Deti materskej školy- ZŠsMŠ Bojnice - plán na školský rok 2019/2020:

September

Informačná výchova – oboznámenie sa s knižnicou všetkých tried MŠ, hovorená bibliogtrafia odporúčaného čítania, zážitkové čítanie z novej knihy

Október

Rozprávkové dopoludnie-zážitkové čítanie z knihy o zvieratkách.

November

Stretnutie detí s pánom Mrkvičkom

December

Vianoce v knižnici – vianočné príbehy a zimné básničky pre deti.

Január

Rozprávkové dopoludnie - zážitkové čítanie o rovesníkoch, škôlkároch.

Február

Ako zvieratá spia - zážitkové čítanie z knihy Petry Bartíkovej - Aj zvieratá musia spať, aby načerpali sily do nového dňa, lenže spôsob, akým spia, sa od toho ľudského veľmi líši.

Marec

Kedy nám je s knihou dobre: súťaž pre deti, naučiť ich správne zaobchádzať s knihami, beseda so spisovateľom.

Apríl

Ahoj, hádanka – kto najrýchlejšie uhádne hádanky o prírode, o lese, o človeku, o záhrade, o zvieratách, o veciach okolo nás.

Máj

Madam ježibaba – stretnutie detí s ježibaboua klasickými rozprávkami.

Jún

Tešíme sa na prázdniny – ponuka nových kníh, hier na prázdniny, predškolákom úlohy tešíme sa do školy

Deti školského klubu základnej školy Bojnice - plán na školský rok 2019/2020:

September:

Prvé stretnutie v tomto školskom roku v knižnici, exkurzia do knižnice, zoznámenie sa s detským oddelením, odporúčajúca bibliografia, čítanie z knihy.

Október:

Oberačka v knižnici-obratie jabĺk z rozprávkovníkov Jozefa Lenharta a Veroniky Hoffmannovej v letnej čitárni.

November:

Stretnutie nad prečítanou knihou a zážitkové čítanie.

December:

Predvianočné Vianoce v knižnici s tvorivými dielňami

Január:

Rozprávkové popoludnie

Február:

Stretnutie nad prečítanou knihou, zážitkové čítanie z novej knihy

Marec:

marec – mesiac knihy – hádanky, zablúdené postavičky a stretnutie so živými hrdinami kníh, predstavenie novovydanej knihy

Apríl:

Beseda o prečítanej knihe, zážitkové čítanie

Máj:

Rozprávkové popoludnie

Jún:

Tešíme sa na prázdniny – rozprávanie o tom, čo všetko veselé i neveselé zažili deti počas školského roka, kvízové zhrnutie z prečítaných kníh

Žiaci základnej školy Bojnice - plán na školský rok 2019/2020:

Ročníky 1.-4. ZŠsMŠ Bojnice

1.ročník

Informačná výchova: oboznámenie prvákov s výrobou knihy, významom knižnice, výpožičným poriadkom
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
7.10. 11:00 I.A Mgr. Zuzana Lukačiová
25.9. 10:00 I.B Mgr. Ida Bátorová
Prvácka pasovačka: slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
25.5. 11:00 I.A Mgr. Zuzana Lukačiová
27.5. 10:00 I.B Mgr. Ida Bátorová

2.ročník

Informačná výchova: orientácia detí vo fonde knižnice, zopakovanie výroby knihy, oboznámenie sa so žánrovými variantmi kníh, časopisov a CD-ROMami
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
20.9. 10:00 II.A Mgr. Oľga Čanigová
18.9. 9:00 II.B Mgr. Marcela Divékyová
Beseda o prečítanej knihe: Petra Nagyová-Džerengová : Klára a mátohy
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
6.3. 10:00 II.A Mgr. Oľga Čanigová
3.6. 9:00 II.B Mgr. Marcela Divékyová
Blanka Čapková : Ako som dostal sestru
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
5.6. 10:00 II.A Mgr. Oľga Čanigová
3.3. 9:00 II.B Mgr. Marcela Divékyová

3. ročník

Informačná výchova: orientácia vo fonde knižnice, abeceda – pomocník v knižnici, poskytovanie služby pre čitateľov
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
30.9. 10:00 III.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
11.9. 10:00 III.B Mgr. Martina Kielarová
20.9. 9:00 III.C Mgr. Lada Novotná
Beseda o prečítanej knihe: Adela Banášová: Zabudnuté slovenské rozprávky
16.12. 10:00 III.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
18.12. 10:00 III.B Mgr. Martina Kielarová
6.12. 9:00 III.C Mgr. Lada Novotná
Auxtová: Záhady raketovej ulice
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
18.5. 10:00 III.A Mgr. Ľudmila Pipíšková
20.5. 10:00 III.B Mgr. Martina Kielarová
15.5. 9:00 III.C Mgr. Lada Novotná

4. ročník

Informačná výchova: základné vedomosti o zložení knihy a funkcii údajov v nej, rozdiely náučnej a krásnej literatúry
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
10.10 11:00 IV.A Mgr. Maja Vollmannová
2.10 11:00 IV.A Mgr. Gabriela Gaherová
Beseda o prečítanej knihe: Dušan Tarageľ: Rozprávky pre neposlušné deti
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
26.3. 11:00 IV.A Mgr. Maja Vollmannová
11.12. 11:00 IV.A Mgr. Gabriela Gaherová
Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
Dátum Hodina Trieda Vyučujúci
12.12. 11:00 IV.A Mgr. Maja Vollmannová
27.3. 11:00 IV.A Mgr. Gabriela Gaherová

Žiaci základnej školy Bojnice - náboženstvo v knižnici:

Náboženská výchova v knižnici:

5. ročník

Miesto a čas modlitby v živote človeka: Zoznámenie sa s tvorbou slovenského básnika Milana Rúfusa, najmä s jeho básňami-modlitbami a následné čítanie z jeho tvorby. Rady, ako sa modliť, predstavenie si návodu na modlitbu pápeža Františka. Vysvetlenie modlitby na príklade. Prečítanie si krátkych príbehov o modlitbe z tvorby B. Ferrera. Diskusia s deťmi o modlitbe.
Termín: 14.10 2019 od 9.55 h v škole
Adventný čas – tradície našich predkov-tradície, zvyky, symboli Vianoc
Termín: 9.12 2019 od 9.55 h v škole
Maratón čítania Biblie – knihy kníh-Marec-mesiac knihy, biblia-čítanie s otázkami a odpoveďami
Termín 9.3.2019 od 9.55 h v škole
Môj patrón - môj ochranca (Vzory)
Termín: 15.6.2019 od 9.55 h v škole

6. ročník

Sila slova-šikanovanie: Predstavenie si pojmu šikana, šikanovanie, diskusia, či tieto pojmy poznajú. Prezentácia niektorých kníh s témou šikanovania: R. Brat: Môj anjel sa vie biť, S. Kinsella: Hľadá sa Audrey, R. Brat: Škola za rohom, K. B. Andersen: Diablov učeň..., čítanie ukážok. Prednáška o téme šikanovania, účastníci šikanovania a ich charakteristika, príznaky šikanovania - ako sa prejavuje v správaní detí, rady ako predchádzať šikanovaniu, čo majú deti spraviť, ak sa ocitnú v situácii šikany. Predstavenie modelovej situácie z knihy B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker, diskusia, čo by deti spravili, keby boli na mieste knižného hrdinu. Ukončenie témy predstavením Linky detskej istoty.
Termín: 13.9.2019 od 12.55 h
Svetlo Vianoc-vianočné zvyky, tradície a symboly
Termín:6.12.2019 od 12.55 h

7. ročník

Rozhodnutie a dôsledky: Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: J. Boyne: Chlapec v pásikavom pyžame, Chlapec na vrchole hory, S. Collinsová: Hry o život, Hennig Mankell: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, rozoberanie situácií, možnosť konfrontácie, ako by konali účastníci stretnutia.
Termín: 14.11.2019 od 12.00 h

8. ročník

Ľudská dôstojnosť- Stretnutie nad knihami svetových a slovenských autorov: Denník Anny Frankovej, Denisa Legrixová: Taká som sa narodila, Gabriela Futová: Poškoláci, Zuzana Štelbaská: Trinásťroční, Hennig Mankel: Pes, ktorý bežal za hviezdou, a červený bicykel, zamýšľanie sa nad konaním postáv z knižných ukážok, nad citátmi svetových autorov a osobností -Paulo Coelho, R. M. Dostojevskij, Ľudovít Štúr, Matka Tereza, otec Dušan Škurla, Ján Pavol II na tému ľudskej dôstojnosti. Čítanie základných práv dieťaťa.
Termín: 2.10.2019 od 11.00 h
Silné a slabé stránky 13.5.2020 od 11.00 h

Deti CVČ Junior Bojnice:

Júl-prázdninové štvrtky-zážitkové čítania s tvorivými dielňami

Žiaci špeciálnej základnej školy internátnej Prievidza:

prvý stupeň

druhý stupeň

Máj- Čitateľský maratón
Jún-zážitkové čítanie v knižnici s pohybovými hrami